قرآن بخوان


گر نئی از دین و از ایمان جدا قرآن بخوان

گر نجات از حول محشر در قیامت طالبی

وز برای جان خود در وحشتی قرآن بخوان

گر تو می خواهی دلت با عشق هم‌دستان شود

یا شکوه نور ایمان طالبی قرآن بخوان

ذکر یزدان، نور عرفان رَفع رنج انتظار

گر در این دوران تو می خواهی جوا! قرآن بخوان

هرکه در تیه جهان گمگشته و حیران شده

گر نجات از تپه می خواهد بگو قرآن بخوان

در شب تاریک فتنه گر گرفتار آمدی

بهر رفع فتنه و آزادگی قرآن بخوان

نصف شب گر دل هوای یار بی‌همتا کند

یا بخواهی با خدا نجوا کنی قرآن بخوان

گر هدایت از ضلالت را نمی دانی کنون

یا دچار حیرتی در کارها قرآن بخوان

گر تو می خواهی شفاعت در معاد از مصطفی

یا رضای مرتضی در سرا قرآن بخوان

/ 0 نظر / 41 بازدید